+48 605 032 302           slawgor@vp.pl
  Lipowa 86, 83-110 Czarlin

Górny | Sprzedaż, oraz wypożyczalnia przyczep i lawet | Kompleksowe czyszczenie pojazdów | Ozonowanie, Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą oraz wynajmowaniem przyczep i lawet. Zajmujemy się również kompleksowym czyszczeniem pojazdów, a także usuwaniem nieprzyjemnych zapachów z pojazdów, pomieszczeń, budynków za pomocą ozonu.

Górny | Sprzedaż, oraz wypożyczalnia przyczep i lawet | Ozonowanie, sprzedaz przyczep, nowe, uzywane, wypozyczalnia, przyczep, przyczepy, dwuosiowe, jednoosiowe, plandeką, do, transportu, quadów, odkażanie, układów, klimatyzacji, Tczew, Czarlin, bagażnik dachowy, boks dachowy, box dachowy, bagażnik rowerowy, bagażniki rowerowe, bagażniki dachowe, uzupełnianie klimatyzacji, serwis klimatyzacji, przyczepy Tczew, przyczepy Czarlin, przyczepki Tczew, przyczepki Czarlin

Regulamin wypożyczalni

Wypożyczając przyczepę akceptujesz

Informacje ogólne

1. Wypożyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do przyczepy (lawety) samochodowej, o której mowa w umowie wynajmu.

2. Na tej podstawie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu wymienioną w pkt. 1 przyczepę na okres ustalony w umowie.

3. Po upływie tego okresu Pożyczający zobowiązuje się do oddania wymienionej w pkt.1 przyczepy bez wezwań.

4. Nie zwrócenie przyczepy w ciągu 2 dni od umówionego terminu skutkuje zgłoszeniem na policję faktu przywłaszczenia mienia.

5. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni, przyjmuje przyczepę w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.

6. Pożyczający zobowiązuje się do oddania przyczepy w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

7. Pożyczający zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami ( nie przekraczanie dozwolonej ładowności)

8. Wynajęta przyczepa nie może być używana przez inną osobę niż Pożyczający, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wypożyczającego, przez wpisanie tego faktu na odwrocie umowy najmu. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przedmiot umowy

9. Pożyczający nie może dokonywać żadnych przeróbek, zmian, oraz samodzielnych napraw na wypożyczonej przyczepie. Naprawa może mieć miejsce tylko w serwisie po ustaleniu tego faktu z Wypożyczającym.

10. Z chwilą wydania Pożyczającemu przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na najemcę.

11. Pożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę. Za ewentualne uszkodzenia przyczepy wymienionej w pkt.1 i wynikające z winy Pożyczającego odpowiada Pożyczający i ponosi związane z tym koszty zgodnie z aktualnym cennikiem oraz za postój spowodowany taką naprawą zgodnie z cennikiem za wynajem.

12. Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.

13. W przypadku zniszczenia ( na skutek nieprawidłowego użytkowania,kolizji, wypadku drogowego) w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości nowej przyczepy.

14. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez pożyczającego. Ubezpieczenie ładunku pożyczający może dokonać we własnym zakresie.

15. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

16. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie w ustalonym terminie zobowiązuje Pożyczającego do poinformowania Wypożyczalni o zmianie terminu zwrotu przyczepy.

17. W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY, KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY POŻYCZAJĄCY NA OBOWIĄZEK NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO I POLICJĘ !

18. Wypożyczający ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu przyczepy (lawety) jeżeli okaże się, że pożyczający łamie warunki zawartej umowy oraz regulaminu wypożyczalni. .

19. W wypadku zwrotu przyczepy w stanie zabrudzonym naliczona zostanie opłata od 10 zł za mycie.

20. Korzystanie z przedmiotu umowy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymaga uzyskania pozwolenia odrębnej zgody Wypożyczającego.

21. Strony ustalają stawkę za każdą rozpoczętą dobę wynajmu zgodną z aktualnym cennikiem. Płacona będzie gotówką z góry, w dniu wynajmu przyczepy wymienionej w pkt.1 + dodatkowe koszty użyczenia pasów, reduktora gniazda zgodnie z cennikiem.

22. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Pożyczający w pełni akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni i niniejszej umowy, nie wnosi zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu oraz zobowiązuje się dotrzymać niniejszych warunków co poświadcza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.

24. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wypożyczenia i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczającego Kancelarię.

25. Pożyczający oświadcza, że dane zawarte w umowie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy.

26. Minimalny czas wypożyczenia przyczepy wynosi 4 godz i jej opłata jest równa połowie wynajęcia przyczepy na dobę

27. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot po upływie 4 godzin a przed upływem 6 godzin to Wynajmującemu należy się czynsz jak za 6 godzin najmu.

28. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot po upływie 6 godzin a przed upływem 24 godzin to Wynajmującemu należy się czynsz jak za całą dobę najmu.

29. W niedziele, święta i minimalna opłata za wypożyczenie jak za całą dobę.

Przewiń na górę